Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 92/11 z dnia 5 września 2011r., zmienionego Zarządzeniem Nr 313/16 z dnia 10 października 2016r. w którym określony został skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.
Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul.Piłsudskiego 6.


Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z pózn. zm.) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in.  dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy. 
Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia. 
Celem procedury jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.
Instytucja, która wszczyna procedurę, przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A”   do Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres. 
Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz pomocy konkretnej  rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji  Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną. W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny,  a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.
Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.  W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy. 


Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.
 
Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”: 

  • Komisariat Policji w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Staromiejska 32, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (83)3718210 (dyżurny Komisariatu Policji) lub 997 (telefon alarmowy).
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (83) 371 78 03.
  • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, ul. Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski,

1) do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych tel. (83) 313 31 70, Kierownik Zespołu tel. (83) 313 31 71

2) do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich tel. (83) 313 31 60, Kierownik Zespołu tel. (83) 313 31 61

  • Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim, ul. Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski, tel (83) 313 35 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
  • Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, ul. Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. (83) 313 30 01 – sprawy karne, (83) 313 30 02 – sprawy rodzinne i nieletnich .
  • Punkt Konsultacyjny przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel.(83) 371 77 97 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 oraz psycholog w poniedziałki w godzinach 18.00 – 20.00 i terapeuta uzależnień w czwartki w godzinach 18.00 – 20.00
  • Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010, bez konieczności wykonywania obdukcji).