Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 - cały tekst

To świadczenie socjalne, które jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w okresie od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r., w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2024 poz. 303) zwana dalej „ustawą z 15 grudnia 2022 r.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i w 2024 r. mieszkańcy Miasta Międzyrzec Podlaski składają w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Józefa Piłsudskiego 6. w pok. Nr 6


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:

(83) 371 78 03

(83) 371 54 27

(83) 371 54 32

Osoby uprawnione do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku i w okresie od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Refundację podatku  VAT za gaz otrzyma osoba fizyczna w gospodarstwie domowym (odbiorca końcowy, tzn. osoba, która podpisała umowę z dostawcą gazu) wykorzystująca gaz dostarczany za pomocą sieci gazowej jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe
Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi:

 • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Konieczny wpis źródła ciepła do CEEB
Korzystanie z gazu do celów grzewczych musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.

Równowartość VAT zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury rozrachunkowej za gaz (a nie faktury za prognozę opłat za gaz).

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wymagane dokumenty
W każdym przypadku:

 • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
 • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

Jeśli to niezbędne w danym przypadku:

 • dokumenty zaświadczające o dochodzie

Jeżeli wnioskodawca oraz członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują wyłącznie dochody podlegające opodatkowaniu, wnioskodawca nie załącza zaświadczeń dotyczących dochodów. Urząd uzyskuje dane dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez usługę CSIZS Emp@tia.

Jeśli wnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa domowego uzyskują dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy przedstawić dodatkowe dokumenty dotyczące tych dochodów. Dokumenty te podlegają weryfikacji przez organ rozpatrujący wniosek. Takimi dokumentami mogą być na przykład:

 • dowód zasądzenia alimentów,
 • informacje o dochodach uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego,
 • informacje o przyznanym stypendium, informacja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego KRUS, zasiłku chorobowego z KRUS, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, itp.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa  domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.,
 • od 1 sierpnia danego roku  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2023 r.

Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wniosek składa się:

 • na piśmie

Wzór wniosku jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2024-r/

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez przesłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

 • przy użyciu aplikacji mObywatel

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

Termin złożenia wniosku

Wnioski o refundację podatku VAT należy składać nie później niż do dnia 30 września 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji