• Rejony Opiekuńcze

  Rejony Opiekuńcze

  Pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim pracują w ośmiu rejonach opiekuńczych
 • O Nas

  O Nas

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje zadania własne samorządu szczebla podstawowego w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuję, iż w okresie od 25.10.2023 r. do 31.12.2023 r.  będą wydawane skierowania dla osób uprawnionych do udziału w Programie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2023. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana dla osób najbardziej potrzebujących, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego w MOPS. 

W tym celu należy:

- w terminie od 25.10.2023 r. do 31.12.2023 r. zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 do pracowników socjalnych właściwych ze względu na Państwa adres zamieszkania;

-złożyć stosowne deklaracje o przystąpieniu do programu pomocy żywnościowej w latach 2023/2024

Osoby zakwalifikowane do udziału w w/w Podprogramie będą mogły otrzymać bezpłatnie żywność na przełomie 2023/2024 roku.

Osoby, które nie złożą stosownych deklaracji w określonym terminie nie będą mogły skorzystać z pomocy żywnościowej.

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 

 

 


 

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

To nowe świadczenie socjalne w 2023 r., które jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687) zwana dalej „ustawą z 15 grudnia 2022 r.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. mieszkańcy Miasta Międzyrzec Podlaski składają w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Józefa Piłsudskiego 6. w pok. Nr 6

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:

(83) 371 78 03

(83) 371 54 27

(83) 371 54 32

 

Więcej informacji o refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

 


 

PROGRAM ”ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

Miasto Międzyrzec Podlaski w roku 2023 po raz kolejny przystąpiło do realizacji zadania publicznego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Więcej informacji o programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023"

 


 

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji o programie „Posiłek w szkole i w domu”

 


 

Informacje dotyczące obywateli Ukrainy

Numery telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego

INFORMACJA

     W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 podajemy poniżej nr telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego  w tym psychologicznego, w szczególności dla osób objętych kwarantanną:

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

ul. Warszawska 14, 21 – 500 Biała Podlaska - Całodobowy 504 806 438

Centrum pomocy Interdyscyplinarnej

ul. Warszawska 14, 21 -500 Biała Podlaska

Poniedziałek, środa i piątek

7.30 – 16       885 153 253

Czwartek                              

8 – 20           885 153 253

Sobota                                  

8 - 15            885 153 253

e-mail: bialapodlaska.cip@stowarzyszeniebonafides.pl

 

Specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska

Od poniedziałku do piątku  

7.30 – 16      83 343 70 66,  83 343 29 82

e-mail: pcprbp@wp.pl

Od poniedziałku do piątku  15.30 – 19

Sobota                                

15 – 19         516 699 442, 516 699 769

Niedziela                            

7.30 – 19      516 699 442, 516 699 769

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Ośrodek Adopcyjny  uprzejmie informuje, że prowadzi poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne. Dyżurujący doświadczeni psycholodzy i pedagodzy mogą udzielać porad nie tylko w sprawach przysposobienia dzieci. Jeśli maja Państwo potrzebę porozmawiania z doświadczonym psychologiem lub pedagogiem zachęcamy do kontaktu!

Pracownicy dyżurują w godzinach 8-15 pod telefonem:

Lublin -  81-528-76-19  535 287 620

Biała Podlaska – 83 343 64 54

 

Dodatkowo całodobowo wsparcia psychologicznego udzielają specjaliści WOT / infolinia 800-100-102 

 


 

"CZYSTE POWIETRZE" - wydawanie zaświadczeń o dochodach

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej

 

Więcej informacji o Programie "Czyste Powietrze"

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje projekt:
„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski”
realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr: POWR.02.05.00-00-0185/17

Projekt pod nazwą „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski” trwa od 1.04.2018r. do 31.03.2019r.
Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w MOPS Międzyrzec Podlaski.
Uczestnikami projektu są wszyscy pracownicy MOPS. Działania projektowe polegają na zmianie i dostosowaniu struktury organizacyjnej MOPS do celu głównego projektu, przeprowadzeniu serii szkoleń doskonalących dla pracowników MOPS i superwizji wspierającej pracowników socjalnych oraz pozyskaniu 2 dodatkowych pomieszczeń na potrzeby pracowników pracujących w czterech zespołach problemowych:
1) pierwszego kontaktu,
2) usług socjalnych,
3) pracy socjalnej,
4) świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Wartość projektu: 311 375,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 262 426,85 zł
Środki dotacji celowej: 48 948,15 zł

Fundusze Europejskie

 


 

Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna obejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji osobistej lub rodzinnej tych, którzy z powodu zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub niezaradności potrzebują wsparcia.

Więcej informacji o Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne)

Więcej informacji o Świadczeniach rodzinnych

Świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 489 z późn. zm.).

Więcej informacji o Świadczeniach Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie jednorazowe „Za Życiem”

Świadczenie jednorazowe Za Życiem

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Więcej informacji o Świadczeniu jednorazowym „Za Życiem”

Działalność mops

 • Zespół Interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 92/11 z dnia 5 września 2011r., zmienionego Zarządzeniem Nr 313/16 z dnia 10 października 2016r. w którym określony został skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul.Piłsudskiego 6. Głównym zadaniem

  Więcej informacji
 • Pomoc społeczna

  Pomoc społeczna obejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji osobistej lub rodzinnej tych, którzy z powodu zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub niezaradności potrzebują wsparcia. Formy działań pomocy społecznej mogą mieć postać: finansową, rzeczową oraz pracy socjalnej. Realizacją tych form pomocy bezpośrednio w środowisku potrzebującego, zajmują się pracownicy socjalni. Pomoc społeczna może być realizowana również w formie instytucjonalnej np. poprzez skierowanie

  Więcej informacji
 • Postępowanie dotyczące świadczeń rodzinnych

  Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; świadczenie rodzicielskie. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim; cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, c)

  Więcej informacji
 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

  wysokość zasiłku rodzinnego komu przysługuje zasiłek rodzinny komu nie przysługuje zasiłek rodzinny kryterium dochodowe rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego: dodatek z tytułu urodzenia dziecka dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dodatek z

  Więcej informacji
 • Świadczenia opiekuńcze

  Wzory wniosków i załączników znajdują się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ I. Specjalny zasiłek opiekuńczy Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia

  Więcej informacji
 • Świadczenie rodzicielskie

  Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka*; opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny

  Więcej informacji
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Przy ustalaniu prawa

  Więcej informacji
 • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 489 z późn. zm.). Kto może ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego Kryterium dochodowe i wysokość wypłacanych świadczeń Podmioty realizujące zadanie Terminy składania wniosków Podstawowe dokumenty 1. Kto może ubiegać

  Więcej informacji
 • 1
 • 2

Aktualności

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA NOWYCH ZASADACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje, iż ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) zakłada przebudowę od 1...

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2023-2029

Od 10 marca do 10 kwietnia 2023 r. na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski realizowane są badania ankietowe związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2029 oraz Programu Wspierania...

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

To nowe świadczenie socjalne w 2023 r., które jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku...

ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ DLA KLIENTÓW MOPS” PROWADZONE ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 2 PKT 8 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczenia gorącego posiłku w postaci dwudaniowego...

ZAPYTANIE OFERTOWE pn. : „ŚWIADCZENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM KTÓRYCH OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA JEST MIASTO MIĘDZYRZEC PODLASKI” PROWADZONE ZGODNIE Z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Piłsudskiego 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych ( kobiet i/lub mężczyzn), których...

Informacja - bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 01 września 2022 r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” zapraszamy do składania wniosków do 15 sierpnia 2022r. w Miejskim Ośrodku...

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się...

Dodatek osłonowy 2022 r. - finansowany z budżetu państwa – dla kogo, gdzie złożyć wniosek, wysokość pomocy.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r., mające na celu ochronę gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym. Ma on stanowić wsparcie najbardziej potrzebujących obywateli, w pokryciu części kosztów...

Miejski program osłonowy dla seniorów - finansowany z budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski

Miasto Międzyrzec Podlaski wprowadziło program osłonowy dla seniorów, którego celem jest obniżenie ponoszonych przez nich kosztów za odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańcy, którzy osiągnęli 60 rok życia i znajdują się w...