Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

W 2023roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu:

Modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”

Modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2023r.  wynosi 345 000,00 Środki własne Gminy  przeznaczone na ten cel w 2023 r. wynoszą 86 250,00 .  Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 r. wynosi 431 250 zł.

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej posiada osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.