Projekt  „Bierność – Aktywność”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału  w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. „OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ” na rzecz Uczestników Projektu „ Bierność  - Aktywność”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz doświadczenia wykonawcy

Zał. nr 3 wykaz kadry

Zał. nr 4 oświadczenie RODO

zał. nr 5 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

Informacja o wyniku postępowania - pdf

Informacja o wyniku postępowania - doc