o nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje zadania własne samorządu szczebla podstawowego w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Finansowa, rzeczowa lub instytucjonalna pomoc świadczona przez MOPS uzależniona jest od potrzeb i sytuacji rodziny lub osoby. Oceny sytuacji osób potrzebujących pomocy dokonują pracownicy socjalni, na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. W ramach MOPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pomoc środowiskową w zakresie opieki, wychowania i wsparcia psychologicznego realizuje również Świetlica Socjoterapeutyczna, działająca od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych przy MOPS.

 Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin z dziećmi, zapewniający częściowe dofinansowanie kosztów opieki i wychowania oraz pomoc rodzinie, w której znajduje się dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna, wymagająca opieki i pomocy innych osób.

Zadania w zakresie wspierania rodzin borykających się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

MOPS w realizacji tych zadań działa poprzez asystentów rodziny oraz współpracę z PCPR w Białej Podlaskiej, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.