Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zamierza udzielić zamówienia publicznego na kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych na rzecz Uczestników Projektu „Bierność -  Aktywność” – edycja 2021, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu oszacowania wartości zamówienia oraz przygotowania się do udzielenia zamówienia publicznego, stosując odpowiednią procedurę, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat kształtowania się aktualnego, całkowitego kosztu (w cenach brutto) przeprowadzenia usługi szkoleniowej (Kod CPV 80530000-8 usługi szkolenia zawodowego), zgodnie
z niżej wymienionym opisem przedmiotu zamówienia oraz warunków ich realizacji.

Niniejsze zapytanie ma na celu tylko i wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

Wstępne rozeznanie cenowe - pdf

Wstępne rozeznanie cenowe - doc

Zał. nr 1 formularz oferty