• Rejony Opiekuńcze

  Rejony Opiekuńcze

  Pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim pracują w ośmiu rejonach opiekuńczych
 • 500+

  Złóż wniosek przez internet

  E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 • O Nas

  O Nas

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje zadania własne samorządu szczebla podstawowego w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Harmonogram wypłat świadczeń - marzec 2020 r.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 informuje, że w kasie Ośrodka wypłata świadczeń w miesiącu marcu br. będzie realizowana w godzinach 9.00 - 15.00 z zachowaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń ograniczających niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem. Wobec powyższego należy liczyć się z utrudnieniami i spowolnieniem wypłacania świadczeń. Klientów naszych prosimy o cierpliwość, zdyscyplinowanie i respektowanie poleceń pracowników Ośrodka w trakcie przebiegu wypłat.

Wypłaty będą realizowane według następującego harmonogramu:

w dniu 25 marca 2020r. (środa)

ŚWIADCZENIA  RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

w dniu 30 marca 2020r. (poniedziałek)

ZASIŁKI STAŁE, ZASIŁKI OKRESOWE, ZASIŁKI CELOWE

 

                                                                                                                                                                         Kierownik

                                                                                                                                                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                              w Międzyrzecu Podlaskim

Wypłaty świadczeń w stanie epidemii koronawirusa


W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników Ośrodka, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zwraca się z prośbą do wszystkich osób KORZYSTAJĄCYCH Z REALIZOWANYCH W TUTEJSZYM OŚRODKU ŚWIADCZEŃ

tj. osób uprawnionych do:

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁKÓW STAŁYCH, ZASIŁKÓW OKRESOWYCH, ZASIŁKÓW CELOWYCH

o zakładanie kont bankowych celem sprawniejszego i szybszego przekazywania Państwa świadczeń.

 

W załączeniu druki do wypełnienia celem przekazywania środków na konto bankowe

Druk nr 1 - przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste

Druk nr 2 - zgoda na przekazywanie przyznanych świadczeń na konto osobiste innej osoby niż wnioskodawca

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                          Kierownik

                                                                                                                                      Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                w Międzyrzecu Podlaskim 


O g ł o s z e n i e

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się  choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej  wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim wprowadza ograniczenia w bezpośrednich kontaktach pracowników MOPS   z interesantami. Wobec powyższego prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie MOPS, kontaktowanie się za pośrednictwem e-mail: mops@miedzyrzec.pl, tel. (83)371 78 03, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobiste stawiennictwo w Ośrodku.

Przepraszamy za wprowadzone utrudnienia, podyktowane troską o nasze wspólne bezpieczeństwo.

 

                                                                                                                                                                                                Kierownik

                                                                                                                                                                           Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                     w Międzyrzecu Podlaskim      

Numery telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego


INFORMACJA

     W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 podajemy poniżej nr telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego  w tym psychologicznego, w szczególności dla osób objętych kwarantanną:

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

ul. Warszawska 14, 21 – 500 Biała Podlaska - Całodobowy 504 806 438

Centrum pomocy Interdyscyplinarnej

ul. Warszawska 14, 21 -500 Biała Podlaska

Poniedziałek, środa i piątek

7.30 – 16       885 153 253

Czwartek                              

8 – 20           885 153 253

Sobota                                  

8 - 15            885 153 253

e-mail: bialapodlaska.cip@stowarzyszeniebonafides.pl

 

Specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Brzeska 41, 21 – 500 Biała Podlaska

Od poniedziałku do piątku  

7.30 – 16      83 343 70 66,  83 343 29 82

e-mail: pcprbp@wp.pl

Od poniedziałku do piątku  15.30 – 19

Sobota                                

15 – 19         516 699 442, 516 699 769

Niedziela                            

7.30 – 19      516 699 442, 516 699 769

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Ośrodek Adopcyjny  uprzejmie informuje, że prowadzi poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne. Dyżurujący doświadczeni psycholodzy i pedagodzy mogą udzielać porad nie tylko w sprawach przysposobienia dzieci. Jeśli maja Państwo potrzebę porozmawiania z doświadczonym psychologiem lub pedagogiem zachęcamy do kontaktu!

Pracownicy dyżurują w godzinach 8-15 pod telefonem:

Lublin -  81-528-76-19  535 287 620

Biała Podlaska – 83 343 64 54

 

 

 

„Od czegoś trzeba zacząć” - projekt socjalny


W ramach projektu socjalnego „Od czegoś trzeba zacząć” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej występował do wielu potencjalnych darczyńców z miasta i okolic i tylko dwóch darczyńców wsparło realizację projektu. W okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r.  mieszkaniec miasta otrzymał pomoc rzeczową od firmy Vito z Międzyrzeca Podlaskiego oraz M. Chajbos Sklep AGD również z Międzyrzeca Podlaskiego w postaci dwóch okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz karnisze i żyrandole z żarówkami.

Za pomoc w realizacji projektu serdecznie dziękujemy.

 

Więcej informacji o projekcie socjalnym "Od czegoś trzeba zacząć"


Fundusze Europejskie

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego tj. przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu, indywidualnej ścieżki reintegracji oraz indywidualnego poradnictwa  psychologicznego obejmującego doradztwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych oraz terapię rodzinną., w związku z realizowanym projektem „ Bierność - Aktywność”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

Zał. nr 3 oświadczenie-brak powiązań kapitałowych

Zał. nr 4 oświadczenie RODO

Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH KWALIFIKACJACH

Zał. nr 6 WYKAZ DOŚWIADCZENIA W PROJEKTACH

Informacja z rozstrzygnięcia - usługi psychologiczne

 

 


Fundusze Europejskie

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

W związku z realizacją projektu pt. „Bierność - Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do składania ofert na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z indywidualnym doradztwem jako Doradca Zawodowy.


 

Zapytanie ofertowe Doradca Zawodowy

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY PROWADZONY W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU

Wynik zapytania ofertowego

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim 
realizuje projekt pt. „Bierność – Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0027/18

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym również osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację kompleksowych programów wsparcia z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.

Przewidywanym efektem realizacji projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: od 01-01-2020 r. do 31-12-2021 r.
Wartość projektu: 534 886,26 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 454 653,26 zł


Fundusze Europejskie


Więcej informacji o projekcie "Bierność-Aktywność"


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje projekt:
„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski”
realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr: POWR.02.05.00-00-0185/17

Projekt pod nazwą „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski” trwa od 1.04.2018r. do 31.03.2019r.
Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w MOPS Międzyrzec Podlaski.
Uczestnikami projektu są wszyscy pracownicy MOPS. Działania projektowe polegają na zmianie i dostosowaniu struktury organizacyjnej MOPS do celu głównego projektu, przeprowadzeniu serii szkoleń doskonalących dla pracowników MOPS i superwizji wspierającej pracowników socjalnych oraz pozyskaniu 2 dodatkowych pomieszczeń na potrzeby pracowników pracujących w czterech zespołach problemowych:
1) pierwszego kontaktu,
2) usług socjalnych,
3) pracy socjalnej,
4) świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Wartość projektu: 311 375,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 262 426,85 zł
Środki dotacji celowej: 48 948,15 zł

Fundusze Europejskie

 

Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna obejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji osobistej lub rodzinnej tych, którzy z powodu zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub niezaradności potrzebują wsparcia.

Więcej informacji o Pomocy Społecznej

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne)

Więcej informacji o Świadczeniach rodzinnych

Świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 489 z późn. zm.).

Więcej informacji o Świadczeniach Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenie wychowawcze 500+

500 plus

program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.

Więcej informacji o Świadczeniach wychowawczych 500+

Świadczenie jednorazowe „Za Życiem”

Świadczenie jednorazowe Za Życiem

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Więcej informacji o Świadczeniu jednorazowym „Za Życiem”

"Dobry start" dla ucznia

Dobry start dla ucznia

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Więcej informacji o świadczeniu "Dobry start" dla ucznia

Działalność mops

 • Zespół Interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 92/11 z dnia 5 września 2011r., zmienionego Zarządzeniem Nr 313/16 z dnia 10 października 2016r. w którym określony został skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul.Piłsudskiego 6. Głównym zadaniem

  Więcej informacji
 • Pomoc społeczna

  Pomoc społeczna obejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji osobistej lub rodzinnej tych, którzy z powodu zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub niezaradności potrzebują wsparcia. Formy działań pomocy społecznej mogą mieć postać: finansową, rzeczową oraz pracy socjalnej. Realizacją tych form pomocy bezpośrednio w środowisku potrzebującego, zajmują się pracownicy socjalni. Pomoc społeczna może być realizowana również w formie instytucjonalnej np. poprzez skierowanie

  Więcej informacji
 • Postępowanie dotyczące świadczeń rodzinnych

    Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; świadczenie rodzicielskie. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;   Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim; cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, c)

  Więcej informacji
 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

  wysokość zasiłku rodzinnego komu przysługuje zasiłek rodzinny komu nie przysługuje zasiłek rodzinny kryterium dochodowe rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego:  dodatek z tytułu urodzenia dziecka dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dodatek z

  Więcej informacji
 • Świadczenia opiekuńcze

  Wzory wniosków i załączników znajdują się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/  I. Specjalny zasiłek opiekuńczy Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia

  Więcej informacji
 • Świadczenie rodzicielskie

  Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka*; opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny

  Więcej informacji
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.  Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Przy ustalaniu prawa

  Więcej informacji
 • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 489 z późn. zm.). Kto może ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego Kryterium dochodowe i wysokość wypłacanych świadczeń Podmioty realizujące zadanie Terminy składania wniosków Podstawowe dokumenty  1. Kto może ubiegać

  Więcej informacji
 • 1
 • 2

Aktualności

Numery telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego w tym psychologicznego, w szczególności dla osób objętych kwarantanną

INFORMACJA W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 podajemy poniżej nr telefonów specjalistów świadczących pomoc w zakresie poradnictwa specjalistycznego w tym psychologicznego, w szczególności dla osób objętych kwarantanną: Centrum Pomocy...

Wypłaty świadczeń w stanie epidemii koronawirusa

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników Ośrodka, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zwraca się z prośbą do wszystkich osób KORZYSTAJĄCYCH Z REALIZOWANYCH W TUTEJSZYM OŚRODKU...

Harmonogram wypłat - marzec 2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 informuje, że w kasie Ośrodka wypłata świadczeń w miesiącu marcu br. będzie realizowana w godzinach 9.00 - 15.00 z zachowaniem...

Ograniczenia w bezpośrednich kontaktach pracowników MOPS z interesantami

O g ł o s z e n i e W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim wprowadza ograniczenia...

Komunikat dla podmiotów Zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV

Komunikat dla podmiotów Zatrudnienia socjalnego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2. Kierownicy podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz ich pracownicy powinni zapoznać się i stosować podstawowe zasady dotyczące...

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r.

treść w formacie pdf: Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 11 marca 2020 r.

„Od czegoś trzeba zacząć” - projekt socjalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2019 r. realizował projekt socjalny „Od czegoś trzeba zacząć”. Projekt socjalny jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem łączącym w sobie...

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr MOPS.2610.2.2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na świadczenie...

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU DORADCA ZAWODOWY nr MOPS.2610.1.2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu pt. „Bierność - Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...

Projekt "Bierność-Aktywność"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza mieszkańców miasta do udziału w projekcie "Bierność-Aktywność" treść w formacie pdf: Informacja o projekcie Plakat - zaproszenie Zaproszenie - rekrutacjaRegulamin uczestnictwa RPO...