• Rejony Opiekuńcze

  Pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim pracują w ośmiu rejonach opiekuńczych
 • Złóż wniosek przez internet

  E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
 • O Nas

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje zadania własne samorządu szczebla podstawowego w zakresie pomocy społecznej oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna obejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji osobistej lub rodzinnej tych, którzy z powodu zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub niezaradności potrzebują wsparcia.

Więcej informacji

Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne)

Więcej informacji

Świadczenia Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 489 z późn. zm.).

Więcej informacji

Świadczenie wychowawcze 500+

program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych.

Więcej informacji

Świadczenie jednorazowe „Za Życiem”

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Więcej informacji

"Dobry start" dla ucznia

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Więcej informacji

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego tj. przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu, indywidualnej ścieżki reintegracji oraz indywidualnego poradnictwa  psychologicznego obejmującego doradztwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych oraz terapię rodzinną., w związku z realizowanym projektem „ Bierność - Aktywność”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykaz usług

Zał. nr 3 oświadczenie-brak powiązań kapitałowych

Zał. nr 4 oświadczenie RODO

Zał. nr 5 OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH KWALIFIKACJACH

Zał. nr 6 WYKAZ DOŚWIADCZENIA W PROJEKTACH

 

 


Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

W związku z realizacją projektu pt. „Bierność - Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do składania ofert na świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z indywidualnym doradztwem jako Doradca Zawodowy.


 

Zapytanie ofertowe Doradca Zawodowy

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY PROWADZONY W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU

Wynik zapytania ofertowego

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim
realizuje projekt pt. „Bierność – Aktywność”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Działanie 11.1 Aktywne włączenie
określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLU.11.01.00-06-0027/18

 

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu
do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym również
osób z niepełnosprawnościami, poprzez realizację kompleksowych programów wsparcia
z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.

Przewidywanym efektem realizacji projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: od 01-01-2020 r. do 31-12-2021 r.
Wartość projektu: 534 886,26 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 454 653,26 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje projekt:
„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski”
realizowany w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr: POWR.02.05.00-00-0185/17

Projekt pod nazwą „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS Międzyrzec Podlaski” trwa od 1.04.2018r. do 31.03.2019r.
Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w MOPS Międzyrzec Podlaski.
Uczestnikami projektu są wszyscy pracownicy MOPS. Działania projektowe polegają na zmianie i dostosowaniu struktury organizacyjnej MOPS do celu głównego projektu, przeprowadzeniu serii szkoleń doskonalących dla pracowników MOPS i superwizji wspierającej pracowników socjalnych oraz pozyskaniu 2 dodatkowych pomieszczeń na potrzeby pracowników pracujących w czterech zespołach problemowych:
1) pierwszego kontaktu,
2) usług socjalnych,
3) pracy socjalnej,
4) świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną.

Wartość projektu: 311 375,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 262 426,85 zł
Środki dotacji celowej: 48 948,15 zł

 

Działalność mops

 • Zespół Interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta Międzyrzeca Podlaskiego nr 92/11 z dnia 5 września 2011r., zmienionego Zarządzeniem Nr 313/16 z dnia 10 października 2016r. w którym określony został skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby. Siedziba Zespołu mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul.Piłsudskiego 6. Głównym zadaniem

  Więcej informacji
 • Pomoc społeczna

  Pomoc społeczna obejmuje szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji osobistej lub rodzinnej tych, którzy z powodu zdarzeń losowych, długotrwałej choroby lub niezaradności potrzebują wsparcia. Formy działań pomocy społecznej mogą mieć postać: finansową, rzeczową oraz pracy socjalnej. Realizacją tych form pomocy bezpośrednio w środowisku potrzebującego, zajmują się pracownicy socjalni. Pomoc społeczna może być realizowana również w formie instytucjonalnej np. poprzez skierowanie

  Więcej informacji
 • Postępowanie dotyczące świadczeń rodzinnych

  Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne; świadczenie rodzicielskie. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; Świadczenia rodzinne przysługują: obywatelom polskim; cudzoziemcom: a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, c)

  Więcej informacji
 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

  wysokość zasiłku rodzinnego komu przysługuje zasiłek rodzinny komu nie przysługuje zasiłek rodzinny kryterium dochodowe rodzaje dodatków do zasiłku rodzinnego: dodatek z tytułu urodzenia dziecka dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dodatek z

  Więcej informacji
 • Świadczenia opiekuńcze

  Wzory wniosków i załączników znajdują się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/ I. Specjalny zasiłek opiekuńczy Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia

  Więcej informacji
 • Świadczenie rodzicielskie

  Świadczenie rodzicielskie przysługuje: matce albo ojcu dziecka*; opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny

  Więcej informacji
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Przy ustalaniu prawa

  Więcej informacji
 • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 489 z późn. zm.). Kto może ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego Kryterium dochodowe i wysokość wypłacanych świadczeń Podmioty realizujące zadanie Terminy składania wniosków Podstawowe dokumenty 1. Kto może ubiegać

  Więcej informacji
 • 1
 • 2

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI Nr MOPS.2610.2.2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na świadczenie...

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU DORADCA ZAWODOWY nr MOPS.2610.1.2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W związku z realizacją projektu pt. „Bierność - Aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...

Projekt "Bierność-Aktywność"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza mieszkańców miasta do udziału w projekcie "Bierność-Aktywność"Regulamin uczestnictwa RPO WL Regulamin przyznawania stypendiów RPO WL

PODPROGRAM 2018 – efekty

W ramach POPŻ Podprogram 2018, który był realizowany w okresie sierpień 2018 - czerwiec 2019 Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim współpracowała z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się...

Informacja - Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od dnia 9 września 2019r. z rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” zapraszamy do składania wniosków w okresie od dnia 01 lipca do 14...

PODPROGRAM 2017 – efekty

W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 Ochotnicza Straż Pożarna „Stołpno” w Międzyrzecu Podlaskim współpracowała z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się...

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Od 1 października 2018r. obowiązywać będą nowe zweryfikowane kryteria dochodowe w pomocy społecznej, opublikowane w dniu 13 lipca 2018r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. Przedmiotowe rozporządzenie...

Pomoc żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuję, iż w okresie od 12.07.2018 r. do 31.08.2018 r. będą wydawane skierowania dla osób uprawnionych do udziału w Programie Pomoc Żywnościowa 2014-2020...

Informacja -Bezpłatne obiady

Rodziców zainteresowanych korzystaniem od 04.09.2018r. z rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zapraszamy do składania wniosków w okresie od 26 lipca do 17 sierpnia 2018r. w Miejskim Ośrodku...

Rejony Opiekuńcze

Pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim pracują w ośmiu rejonach opiekuńczych: Nowik-Cep Monika, Karpowicz Dorota, Melaniuk-Lewko Justyna, Sanecka Anita, Ignaciuk Katarzyna, Żak Katarzyna, Rak Wioleta, Dołęga...