Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na świadczenie usług poradnictwa psychologicznego tj. przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu, indywidualnej ścieżki reintegracji oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego obejmującego doradztwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych oraz terapię rodzinną, w związku z realizowanym projektem „ Bierność  - Aktywność”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

 

Zapytanie ofertowe - pdf

Zapytanie ofertowe - doc

Zał. nr 1 formularz ofertowy

Zał. nr 2 wykształcenie i doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 3 oświadczenie RODO

zał. nr 4 oświadczenie - brak powiązań kapitałowych

Informacja o wyniku postępowania - pdf

Informacja o wyniku postępowania - doc