Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim informuje, że do dnia 31.12.2020 r. został wydłużony termin wydawania skierowań dla osób uprawnionych do udziału w Programie Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym –  Podprogram 2020. Podwyższony został również próg dochodowy uprawniający do uzyskanie pomocy żywnościowej.

        Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób najbardziej potrzebujących, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej                   

(tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez pracownika socjalnego w MOPS.

W tym celu należy:

- w terminie do 31.12.2020 r. zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim ul. Piłsudskiego 6 do pracowników socjalnych właściwych ze względu na Państwa adres zamieszkania;

- złożyć stosowne deklaracje o przystąpieniu do programu pomocy żywnościowej w latach 2020/2021

        Osoby zakwalifikowane do udziału w w/w Podprogramie będą mogły otrzymać bezpłatnie żywność na przełomie roku 2020/2021.