Od 1 marca 2022 Miasto Międzyrzec Podlaski, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Burmistrzem Miasta Międzyrzec Podlaski, realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Kwota dofinansowania wynosi 567 120,00 zł

Całkowita wartość wynosi 567 120,00 zł

 

Cel

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, przy aktywnym udziale w realizacji tych czynności osoby niepełnosprawnej oraz wsparcie jej samodzielności w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

 Adresaci

1) Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

2) Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 Kto może zostać asystentem?

 • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

 Kto nie może zostać asystentem?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 • Osoby będące członkami rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Uczestnikiem Programu);
 • Opiekunowie prawni,
 • Osoby nie posiadające żadnego przygotowania do realizacji usług asystencji osobistej.

 

 Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej?

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
 • Załatwianiu spraw urzędowych, w tym pomoc przy wypełnianiu dokumentów;
 • Dokonywaniu bieżących zakupów towarów bądź usług, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • Korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

 

 Kiedy asystent może świadczyć usługi?

 • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na 1 Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu oraz limitu godzin usług asystencji osobistej wynikających z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

 

 Ważne

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.
 • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

 

 Czas trwania programu - do 31 grudnia 2022 r.

 

 Uwaga:

Udział  w Programie jest bezpłatny, niezależnie od sytuacji materialnej Uczestnika.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim Panią Wioletą Rak w siedzibie MOPS, bądź pod wskazanym numerem telefonu 83 37178 03