DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

DOFINANSOWANIE: 133 171,20 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 133 171,20 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Program ma za zadanie zapewnić dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, w funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej przy aktywnym udziale osoby niepełnosprawnej.

Do zadań Asystenta będzie należało w szczególności udzielanie pomocy w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  4. załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów);
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
  7. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 

W ramach realizowanego Projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzyrzecu Podlaskim  :

- pomocą i wsparciem objętych zostanie 17 osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren Miasta Międzyrzec Podlaski;

- wykonanych zostanie 3186 godzin pracy asystentów;

- zatrudnionych na umowy cywilnoprawne zostanie co najmniej 3 asystentów.