Od 1 października 2018r. obowiązywać będą nowe zweryfikowane kryteria dochodowe w pomocy społecznej,  opublikowane w dniu 13 lipca 2018r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. Przedmiotowe rozporządzenie ustala nowe wysokości kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Jak wynika z rozporządzenia od 01 października 2018r.:

  • kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wzrośnie z kwoty 634zł na 701zł,
  • kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wzrośnie z kwoty 514zł na 528zł,
  • maksymalna kwota zasiłku stałego wzrośnie z kwoty 604zł na 645zł,
  • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z kwoty 288zł na 308zł

Wzrosną jednocześnie kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie obiadów szkolnych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, do 1 051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie.